Dataskyddsförordning Boplats Växjö

För att vi ska kunna förmedla lägenheter efter kötid, skicka erbjudande till dig och upprätthålla ett uppdaterat kundregister behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten blir följden att du inte kan registrera dig på Boplats Växjö.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är registrerad i kön och för en tid om högst två (2) år därefter eller så länge som vi kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. De personuppgifter vi behandlar kommer vi att dela med de bostadsföretag som är anslutna till Boplats Växjö då du anmält intresse för lägenhet och erbjuds visning eller motsvarande. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Växjö Kommunföretag AB. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Växjö Kommunföretag AB genom att ringa 0470-73 47 00 eller skicka e-post till boplats@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Kontakter

Senast uppdaterad: 14 mars 2024