Villkor för Boplats Växjö

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1 Boplats Växjö (”Boplats”) är en kommunal bostadsförmedling som hanterar två olika bostadsköer: studentlägenheter (studentbostadskön) och lägenheter (familjebostadskön). Gemensamt benämns de som bostadskön.

1.2 Studentbostadskön är helt avgiftsfri.

1.3 Familjebostadskön är avgiftsbelagd för alla från och med det år sökanden fyller 20 år.

1.4 Till Boplats finns för närvarande ett anslutet bostadsbolag och det är det kommunala bolaget Vidingehem AB.

1.5 Boplats hyr inte ut några lägenheter utan förmedlar endast lägenheter efter kötid. För att få kontrakt på en lägenhet så måste du dels ha mer poäng än andra sökanden och dels uppfylla Vidingehems krav på att få teckna avtal. Det kan röra sig om viss inkomst, fri från hyresskulder och liknande.

2. REGISTRERING PÅ BOPLATS OCH KONTAKTUPPGIFTER

2.1 Du som har ett svenskt personnummer eller ett s.k. samordningsnummer kan ställa dig í familjebostadskön. Om du saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer kan du kontakta Boplats för mer information.

2.2 Utländska studenter som saknar personnummer och samordningsnummer kan ställa sig till studentbostadskön genom angivande av födelsetidpunkt (år, månad, dag) samt e-postadress.

2.3 Du kan ställa dig i bostadskön från och med det år du fyller 17 år.

2.4 Du ställer dig i bostadskön genom att fylla i det registreringsformulär som finns på hemsidan. De uppgifter som är obligatoriska är markerade i registreringsformuläret (personnummer/samordningsnummer, namn, adress och e-postadress). Den som saknar e-postadress och inte har möjlighet att ordna e-postadress hänvisas till Boplats.

2.5 All kommunikation med dig skickas till den e-postadress som du har uppgivit (i undantagsfall till postadress läs mer under 2.4).

2.6 Du måste hålla Boplats uppdaterad om dina kontaktuppgifter (postadress och e-postadress) genom angivande av aktuella uppgifter på ”mina sidor” på hemsidan.

3. KÖAVGIFT OCH UNDANTAG FRÅN KÖAVGIFT

3.1 Boplats tar ut köavgift för familjebostadskön om för närvarande 100 kr per år för sökanden från och med det år sökanden fyller 20 år. Det är Växjö kommunfullmäktige som årligen beslutar om avgiftens storlek. Avgiften ska betalas varje år. Sökanden får faktura per e-post, eller undantagsvis på annat sätt som överenskommits med Boplats.

3.2 Studentbostadskön är avgiftsfri. Sökanden som inte tidigare har stått i familjebostadskön får, då sökanden registrerar sig i studentbostadskön, stå ett (1) år gratis i familjebostadskön.

4. KÖPOÄNG

4.1 Kötiden räknas från den dagen du registrerade dig på Boplats. Om du ska betala avgift kan inte köpoängen användas förrän avgiften är betald. Om avgiften inte är betald inom sex månader från registreringen nollställs dina köpoäng.  

4.2 Kötiden räknas i antal erhållna köpoäng och du samlar en (1) köpoäng per dag som du har stått i bostadskön.

4.3 Köpoängen är personliga och kan inte slås samman med någon annan sökandes köpoäng. Detta gäller även för make/maka/sambo. Köpoängen kan inte heller överlåtas till någon annan. Vid dödsfall kan efterlevande make/maka/sambo överta köpoängen. Observera att köpoängen inte slås ihop. Begäran om övertagande måste ha inkommit till Boplats inom ett år från då sökanden avled.

Familjebostadskön

4.4 Om du har erbjudits och skrivit kontrakt på en lägenhet så använder du bara så många poäng som behövdes för att vara den sökanden med mest poäng. Om du har 3 000 köpoäng och får en lägenhet där den som hade näst mest köpoäng hade 1500 så förbrukar du alltså bara 1501 köpoäng och behåller övriga 1499 och samlar vidare köpoäng som vanligt om du uppfyller dessa villkor vad gäller att betala avgift m.m. Det kan ta några dagar efter att du har skrivit kontrakt innan du ser köpoängen på Boplats.

Studentbostadskön

4.5 När du tackar ja till en lägenhet och erbjuds kontrakt så förbrukas alla dina köpoäng och du måste anmäla dig på nytt om du önskar samla nya köpoäng.

5. INTRESSEANMÄLAN OCH ERBJUDANDE AV VISNING AV LÄGENHET

5.1 Huvudprincipen är att den som har flest köpoäng erbjuds visning av en lägenhet. Normalt sett är det de sex (6) personer som har flest köpoäng. Att erbjudas visning är alltså inte detsamma som att du kommer att få skriva kontrakt på lägenheten.

5.2 Om du erbjuds visning av lägenhet måste du svara ja eller nej som anges i erbjudandet. Även om du kan anmäla intresse för fem (5) lägenheter och erbjuds visning till alla så kan du samtidigt endast tacka ja till tre (3) erbjudanden. Har du mer än tre (3) erbjudanden och tackar ja till tre (3) har du automatiskt tackat nej till de övriga.

Familjebostadskön

5.3 Du kan inte samtidigt ha mer än totalt fem (5) aktuella intresseanmälningar.

Studentbostadskön

5.4 Du kan inte samtidigt ha mer än totalt tre (3) aktuella intresseanmälningar. För nyproduktion gäller totalt fem (5) aktuella intresseanmälningar. Det totala antalet intresseanmälningar kan inte överstiga fem (5) per bolag.

6. ERBJUDANDE AV LÄGENHET

6.1 För att få teckna avtal på en lägenhet måste du ha svarat ja på erbjudandet. Även om du fått flera erbjudanden kan du endast teckna avtal på en lägenhet.

6.2 För att få skriva kontrakt på en lägenhet måste du ha svarat ja på erbjudandet samt uppfylla hyresvärdens krav. Vilka krav som hyresvärdarna ställer finns på Vidingehems webbplats.

6.3 För studentbostäder gäller särskilda krav om att du ska studera viss omfattning etc. för att få skriva avtal på lägenhet och du får sedan bo kvar så länge du uppfyller de krav som gäller på studietakt, studieresultat och så vidare. Mer information om vilka krav som gäller för att bo i studentbostad.

6.4 Om du av någon anledning inte skriver kontrakt på lägenhet som du har erbjudits så återfår du alla din köpoäng och fortsätter samla som vanligt. Detta förutsätter att det inte finns anledning för att avregistrera dig enligt avsnitt 8.

7. SPÄRR AV DIN ANSÖKAN PÅ BOPLATS

7.1 Att ansökan spärras innebär att du under viss tid inte kan anmäla intresse för lägenheter och inte kan erbjudas visning. 

7.2 Om sökanden som ska betala avgift för bostadskön inte betalar avgiften i tid spärras du som kund från att göra intresseanmälning på lägenhet fram till betalning inkommit till boplats eller du avregistreras enligt punkt 8:2.

7.3 Om du vid tre (3) tillfällen under en sexmånadersperiod inte besvarar erbjudande om visning lägenhet så spärras din ansökan i sex (6) månader.

7.4 Om du fem (5) gånger under en sexmånadersperiod, tackar nej till erbjudande om lägenhet efter visning, spärras din ansökan i tid om sex (6) månader.

7.5 Något i din ansökan är felaktigt t.ex. ofullständiga uppgifter.

7.6 Du kan också bli spärrad om du bryter mot anslutna bostadsbolags villkor och/eller om har en inte betald skuld hos dem.

7.7 Om du bryter mot dessa villkor genom att t.ex. lämna oriktiga uppgifter för att erhålla lägenhet spärras din ansökan under en tid om sex månader. Eventuell pågående förmedling av lägenhet avbryts då. Du riskerar också att avregistreras från Boplats.

8. AVREGISTRERING FRÅN BOPLATS

8.1 En sökande avregistreras från Boplats

  • på sökandens egen begäran
  • om sökanden som ska betala avgift för bostadskön inte betalar avgiften senast sex (6) månader, oavsett anledning, efter förfallodatum,
  • om sökanden har mer än en profil/ansökan så raderas senaste profilen,
  • om sökanden på ett allvarligt sätt bryter mot dessa villkor eller agerar vilseledande eller bedrägligt för att få lägenhet eller
  • när sökanden avlider

För studentbostadskön gäller även följande:

  • sökanden skriver kontrakt på en lägenhet,
  • sökanden har stått i studentbostadskön i 5 år utan att tacka ja till vare sig visning eller lägenhet

8.2 Om en sökande har avregistrerats kan inte registreringen återupptas med bibehållna köpoäng. Vid ny ansökan till bostadskön påbörjas en ny kötid, dvs. nya köpoäng, räknad från den dag då den nya registreringen inkommer.

9. FÖRTUR

Boplats förbehåller sig rätten att förmedla ett begränsat antal lägenheter genom ett förturssystem. Förtur kan t.ex. aktualiseras för personer över en viss ålder, särskilt tillgängliga lägenheter för personer med funktionshinder och sociala förtur för personer i trängande behov av lägenhet.

10. PERSONUPPGIFTER OCH GDPR

När du registrerar dig på Boplats får du information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, se också Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur Vidingehem hanterar sina personuppgifter.

11. ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

Dessa regler kan komma att ändras när Boplats så beslutar. Om ändring av reglerna sker kommer sökanden uppmanas att läsa igenom och godkänna de nya reglerna när sökanden nästa gång loggar in på hemsidan. Eventuella ändringar börjar gälla tidigast tre (3) månader efter det att förändringen har lagts ut på Boplats hemsida. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om innehållet i villkoren.