Villkor för Boplats Växjö

1 KÖREGLER

1.1 Grundregler

Den som har ett svenskt personnummer eller ett s.k. samordningsnummer kan anmäla sig till bostadskön. Utländska studenter som saknar personnummer och samordningsnummer kan anmäla sig till bostadskön genom angivande av födelsetidpunkt (år, månad, dag) samt e-postadress.

Anmälan till bostadskön får göras det år sökanden fyller 17 år. Detta gäller oavsett vilken månad på året sökanden fyller år. 

1.2 Anmälan till bostadskön

Anmälan till bostadskön kan endast ske genom ifyllande av det registreringsformulär som finns på hemsidan. De uppgifter som är obligatoriska är markerade i registreringsformuläret (personnummer/samordningsnummer, namn, adress och e-postadress). Den som saknar e-postadress och inte har möjlighet att ordna e-postadress hänvisas till Boplats Växjö. E-post kan ordnas gratis på internet, till exempel på www.gmail.se eller www.yahoo.se.

Om två personer söker bostad tillsammans anges detta genom angivande av en person som sökande och den andra som medsökande. Varje sökande som anmäler sig måste samtycka till att dennes uppgifter tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Boplats Växjös databas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Läs mer om Medsökande i punkten 1.7.

En hyresvärd kan bl.a. uppställa krav på att sökanden ska ange eventuella barns ålder, antal barn etc. Sökanden ansvarar för att samtliga uppgifter som lämnats är sanningsenliga. Läs mer om Hyresvärdens krav i punkten 2.2 nedan

1.3 Kontaktuppgifter

All kommunikation med sökanden skickas till den e-postadress som sökanden uppgivit (i undantagsfall till postadress efter anmälan till bostadskön via Bobutiken enligt punkten 1.2 ovan).

Sökanden är skyldig att hålla Boplats Växjö uppdaterad om kontaktuppgifter (både postadress och e-postadress) genom angivande av aktuella uppgifter på hemsidan.

1.4 Förnyelse av anmälan och undantag på krav för förnyelse

En anmälan måste aktualiseras två gånger per år genom att sökanden loggar in på hemsidan minst var sjätte månad. Sökanden kommer att erhålla ett mail när det är dags att aktualisera anmälan. Om inloggning inte sker inom den angivna tiden kommer sökanden att avföras från bostadskön.

Cirka var sjätte månad kommer sökanden, i samband med inloggning, att få besvara på frågor som är relevanta för att se vilka typer av bostäder sökanden är intresserad av. Frågorna måste besvaras för att sökanden ska kunna logga in. Det innebär att en sökande måste besvara frågorna för att kunna aktualisera sin anmälan.

Från och med det år sökanden fyller 70 år behöver sökanden inte förnya ansökan två gånger per år, sökanden ska dock betala köavgift samt hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade (se nedan punkt 1.10).

1.5 Avregistrering ur bostadskön

En sökande avregistreras

 • på sökandens egen begäran, eller
 • om sökanden, och eventuellt medsökande, skriver kontrakt på lägenhet, eller
 • om sökanden inte aktualiserar anmälan minst var sjätte månad (se punkten 1.4 ovan), eller
 • eller om sökanden som ska betala avgift för bostadskön inte betalar avgiften i tid, eller
 • när sökande avlider

1.6 Återregistrering till bostadskön

Om en sökande har avregistrerats kan inte anmälan återupptas med bibehållna köpoäng. Vid ny anmälan till bostadskön påbörjas en ny kötid, dvs. nya köpoäng, räknad från den dag då den nya registreringen inkommer.

1.7 Medsökande

Varje sökande måste göra en egen anmälan till bostadskön.

Medsökande är den eller de som sökanden anger ska bo tillsammans med sökanden i bostaden. Uppgiften om medsökande är således endast en upplysning till värden om att flera personer kan komma att stå på hyreskontraktet.

Sökanden kan via hemsidan lägga till eller ta bort medsökande när som helst.

Medsökande kan aldrig överta sökandes kötid. Detta gäller med undantag för medsökande som varit gift eller i partnerskap eller sambo enligt lagen om sambors gemensamma hem (1987:232) med en sökande som avlider. Medsökande kan inte överta köpoäng för längre tid än han/hon varit medsökande till sökanden i bostadskön.

En person kan bara vara medsökande med en (1) annan sökande, inte flera.

1.8 Kötid

Kötiden räknas från den dag anmälan inkommit till Boplats Växjö.

1.9 Köpoäng

Kötiden räknas i antal erhållna köpoäng. Varje sökande erhåller en (1) köpoäng per dag som sökanden varit anmäld i bostadskön.

Köpoängen är personliga och kan därmed inte slås samman med någon annan sökandes köpoäng. Detta gäller även för make/maka/sambo. Köpoängen kan inte heller överlåtas till någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som anges ovan under avsnitt 1.7 om Medsökande.

När sökanden skriver kontrakt på lägenhet avregistreras sökanden ur bostadskön, köpoängen är då förbrukade. Även medsökande avregistreras då ur bostadskön och köpoängen är även då förbrukade.

1.10 Köavgift och undantag från köavgift

Boplats Växjö tar ut köavgift om för närvarande 100 kr per år för sökanden från och med det år sökanden fyller 20 år. Avgiften ska betalas varje år. Sökanden får faktura per e-post, eller undantagsvis annat kontaktsätt som överenskommits med Boplats.

Studentbostadskön är avgiftsfri för alla. Sökanden som inte tidigare har stått i familjebostadskö får, då sökanden registrerar sig i studentbostadskön, stå ett (1) år gratis i familjebostadskön. Sådan sökande ska dock förnya sin anmälan minst var sjätte (6) månad (se ovan punkt 1.4).

2 UTHYRNINGSREGLER

2.1 Grundregler

Alla lägenheter förmedlas efter antal köpoäng. Boplats Växjö hanterar två (2) bostadsköer: studentlägenheter (studentbostadskön) och lägenheter (familjebostadskön).

Huvudprincipen är att sökanden som har flest köpoäng och som uppfyller de krav som hyresvärden uppställer för godkännande av hyresgäster får den lägenhet som sökanden anmält intresse för. Läs mer om hyresvärdens krav i punkten 2.2 nedan.

Sökanden som erbjuds lägenhet, eller visning av lägenhet, är skyldig att tacka ja eller nej till förfrågan inom angiven tid.

2.2 Hyresvärdens krav mm

Varje hyresvärd bestämmer vilka krav som uppställs på en sökande för att denna ska bli godkänd som hyresgäst. Krav kan exempelvis ställas på inkomst, antal personer i hushållet etc.

Om det står klart att sökanden inte uppfyller samtliga de krav som hyresvärden uppställt är detta skäl för att inte erbjuda någon en lägenhet.

Vilka krav som Vidingehem och Växjöbostäder ställer hittar du här.

2.3 Spärr mot intresseanmälan

En sökandes anmälan spärras när:

 • Sökanden samtidigt har fyra (4) aktuella intresseanmälningar hos Vidingehem och Växjöbostäder

Spärren gäller intresseanmälningar som inte avser nyproducerade lägenheter. Spärren tas bort när sökanden avanmäler intresse för någon lägenhet eller om någon av de aktuella intresseanmälningarna inte leder till något erbjudande om visning. Spärren gäller alltså per bolag; en sökande får inte ha mer än två (2) intresseanmälningar hos Växjöbostäder respektive Vidingehem

 • Sökanden inte besvarat erbjudande av lägenhet vid tre tillfällen

Sökanden är skyldig att svara ja eller nej till erbjudande av lägenhet. Om sökanden underlåter att vid tre (3) tillfällen besvara erbjudande om lägenhet, spärras anmälan under en tid om sex (6) månader från det att sökanden för tredje (3) gången underlåtit att besvara ett erbjudande om lägenhet.

 • Något i anmälan är felaktigt t.ex. ofullständiga uppgifter

Spärren tas bort när orsaken till felaktigheten är utredd eller de ofullständiga uppgifterna är kompletterade.

 • Sökanden tackat nej till erbjudande om visning av lägenhet, eller inte svarat på sådant erbjudande

Om sökande fem (5) gånger under en sexmånadersperiod, tackar nej till erbjudande om lägenhet efter visning, spärras anmälan under en tid om sex (6) månader från det att sökanden för femte (5) gången underlåtit att besvara ett erbjudande om lägenhet. Spärren gäller per bolag.

 • Sökanden har en oreglerad hyresskuld

Spärren tas bort när sökanden visat att hyresskulden är reglerad eller att uppgiften om hyresskulden är felaktig.

 • Sökanden bryter mot kö- och förmedlingsreglerna

Om sökanden bryter mot kö- och förmedlingsreglerna genom att t.ex. lämna oriktiga uppgifter för att erhålla lägenhet spärras anmälan under en tid om sex månader från det att det framkommit att sökanden brutit mot reglerna. Eventuell pågående förmedling av lägenhet avbryts då.

2.4 Förtur

Boplats Växjö förbehåller sig rätten att förmedla ett begränsat antal lägenheter genom ett förturssystem. Förtur kan t.ex. aktualiseras för personer över en viss ålder, särskilt tillgängliga lägenheter för personer med funktionshinder och sociala förtur för personer i trängande behov av lägenhet.

3 ändring av kö- och förmedlingsregler

Dessa regler kan komma att ändras när Boplats Växjö så beslutar. Om ändring av reglerna sker kommer sökanden uppmanas att läsa igenom och godkänna de nya reglerna när sökanden nästa gång loggar in på hemsidan.